image banner
UỶ BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: Ấp Tây Phú, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 876 034

Website: http://longphung.cangiuoc.longan.gov.vn

E-Mail: ubndlongphung @longan.gov.vn

Uỷ ban nhân dân xã Long Phụng là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng nhân dân xã Long Phụng bầu ra theo nhiệm kỳ, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc. Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn xã. Uỷ ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã thực hiện theo quy định của Luật về Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.  

1. Ông Nguyễn Trần Xuân Thanh - Chủ tịch UBND xã:

Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1982

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Quê quán: xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Ngày vào Đảng: 22/12/2003

Trình độ:

            - Học vấn: Đại học

            - Chuyên môn: Luật

            - Chính trị: Trung cấp

Liên hệ:

            - Số điện thoại: 0272.3876 034

            - Email: thanhntx@longan.gov.vn

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 121 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; đồng thời, cùng Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của Ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã.

c) Căn cứ vào các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân xã.

d) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân xã và các công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân xã, Trưởng ấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

đ) Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

e) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã và thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

f) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện.

g) Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân cấp xã; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

h) Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật;

i) Phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

j) Phụ trách ấp Chánh Nhứt

j) Đồng thời, kiêm nhiệm các tổ chức sau đây:

- Trưởng Ban quản lý Chương trình mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, xã văn hóa;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy thống nhất;

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc Phòng - An ninh;

- Trưởng Ban chỉ đạo triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu TCVN ISO 9001:2015;

- Trưởng đoàn kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai;

- Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai;

- Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người;

- Chủ tịch hội đồng hòa giải, Tổ trưởng tổ tư vấn đất đai;

- Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội;

- Trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số;

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách người có công.

- Người Phát ngôn của Ủy ban nhân dân xã.

Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu các đoàn thể chính trị - xã hội xã; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xã đối với công tác của Ủy ban nhân dân xã; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Tiếp công dân vào ngày thứ hai hàng tuần ngày 10,25 tây hàng tháng.

2. Bà Lê Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã

Ngày, tháng, năm sinh: 03/9/1983

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Quê quán: xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Ngày vào Đảng: 26/7/2007

Trình độ:

            - Học vấn: Đại học

            - Chuyên môn: Luật kinh tế

            - Chính trị: Cao cấp

Liên hệ:

            - Số điện thoại: 0272.3876 034

            - Email: thaoltp@longan.gov.vn

Được Chủ tịch UBND xã phân công phụ trách khối kinh tế.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tài nguyên nước, môi trường; xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, nhà trọ; nông nghiệp, khuyến nông, thú y, kênh, mương, thủy lợi; kinh tế hợp tác, hợp tác xã; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ, điện, nước, tín dụng; phụ trách báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý, năm của UBND xã, cảnh quan trụ sở UBND xã. Giúp Chủ tịch UBND xã theo dõi, đôn đốc kiểm tra trên lĩnh vực đất đai, xây dựng.

- Được ký các hồ sơ hành chính: chứng thực, sao y, khai sinh, khai tử, kết hôn và các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.

- Quản lý, chỉ đạo điều hành các ngành: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (Đất đai), Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (Xây dựng), Kinh tế - Kế hoạch, Thú y - Khuyến nông.

Trực tiếp tham gia và phụ trách các tổ chức sau:

1. Trưởng Ban chỉ huy phòng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã.

2. Tổ trưởng tổ kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai.

3. Trưởng ban quản lý nghĩa trang nhân dân.

4. Trưởng ban cưỡng chế các hành vi vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường thuộc thẫm quyền xã cưỡng chế.

- Trưởng/Chủ tịch các Ban, Hội đồng theo lĩnh vực giao phụ trách.

- Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

- Phụ trách chung ấp Phú Thạnh

3. Bà Hồ Thị Cúc - Phó Chủ tịch UBND xã

Ngày, tháng, năm sinh:  09/10/1987

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Quê quán: xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Ngày vào Đảng: 30/11/2010

Trình độ:

            - Học vấn: Cử nhân

            - Chuyên môn: CTXH&PTCĐ

            - Chính trị: Trung cấp

Liên hệ:

            - Số điện thoại: 0272.3876 034

            - Email: cucht@longan.gov.vn

Được Chủ tịch UBND xã phân công phụ trách khối văn hóa xã hội.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: giáo dục đào tạo; y tế; lao động thương binh và xã hội, chăm sóc trẻ em; văn hóa văn nghệ; thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao; gia đình; xây dựng đời sống văn hóa; dân số; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin; tôn giáo – dân tộc; thanh niên; vì sự tiến bộ Phụ nữ; các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; chương trình quốc gia giải quyết việc làm, giảm nghèo.

- Được ký các hồ sơ hành chính: chứng thực, sao y, vay vốn ngân hàng, tín dụng của nhân dân, khai sinh, khai tử, kết hôn và các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.

- Quản lý chỉ đạo điều hành trực tiếp các ngành: văn hóa thông tin; đài truyền thanh, lao động thương binh và xã hội, Trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội đặc thù.

- Giữ  mối liên hệ với Đoàn TNCSHCM xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

Trực tiếp tham gia và phụ trách tổ chức sau đây:

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

- Trưởng Ban quản lý và điều hành quỹ đền ơn đáp nghĩa.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia về người cao tuổi.

- Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện.

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ.

- Trưởng Ban chỉ đạo hè.

- Giám đốc Trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã.

- Đội trưởng đội kiểm tra liên ngành 814.

- Trưởng/Chủ tịch các Ban, Hội đồng theo lĩnh vực giao phụ trách.

- Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

- Phụ trách chung ấp Tây Phú 

4. Ông Võ Nguyễn Anh Khoa - Uỷ viên UBND - Trưởng Công an xã

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm; công tác phòng cháy chữa cháy.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Củng cố lực lượng Dân phòng làm nhiệm vụ, tổ an ninh tự quản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu.

- Phụ trách chung ấp Chánh Nhì

5. Ông Võ Minh Sơn - Uỷ viên UBND - Công chức Văn phòng thống kê Quân sự xã

- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; theo dõi công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số;thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu trên địa bàn xã; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh